Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@dzks.lv
latviski
по русски

Noguldījumu apkalpošanas noteikumi

Apstiprināti 2006.gada 24.februāra
kārtējā biedru pilnvaroto sapulcē,
ar grozījumiem saskaņā ar
2008.gada 19.novembra valdes lēmumu Nr.2,
2009.gada 4.decembra valdes lēmumu Nr.2

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Dzelzceļnieks KS”
Noguldījumu apkalpošanas noteikumi

Noteikumos lietotie termini
Sabiedrība – Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Dzelzceļnieks KS”, vienotais reģ. nr. 40003248087, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050, Latvija.
Klients – Sabiedrības biedrs, kas ir fiziska vai juridiska persona, kurš izvieto vai jau ir izvietojis Noguldījumu Sabiedrībā.
Līdzēji – Sabiedrība un Klients, abi kopā.
Noteikumi – Sabiedrības valdes apstiprinātie “Noguldījumu apkalpošanas noteikumi”.
Cenrādis – spēkā esošais Sabiedrības apstiprinātais “Pakalpojumu Cenrādis”.
Noguldījumu gada procentu likmes – Sabiedrības apstiprinātās noguldīju­mu gada procentu likmes, saskaņā ar kurām Sabiedrība aprēķina Klientam pienākošos procentus par Noguldījumu atkarībā no Noguldījuma veida, valūtas un termiņa, izņemot gadījumus, kad Līdzēji Noguldījuma līgumā vienojušies citādi.
Noguldījums – no Klienta noguldījumā pieņemtie naudas līdzekļi, kuri ir ieskaitīti Noguldījuma kontā uz noteiktu vai nenoteiktu laiku (ar Klienta iepriekšēju pieteikumu par izņemšanu).
Noguldījuma pamatsumma – Noguldījuma summa bez aprēķinātajiem/izmaksātajiem procentiem.
Noguldījuma darbība – termiņš no Noguldījuma pamatsummas ieskaitī­šanas datuma Noguldījuma kontā līdz Noguldījuma termiņa beigu datumam.
Noguldījuma termiņa beigu datums – termiņš, kurš norādīts Termiņno­guldījuma līgumā kā “Noguldījuma termiņa beigu datums”.
Noguldījuma veids – viens no Sabiedrības valdes apstiprinātajiem Noguldīju­ma veidiem, kuru ir izvēlējies Klients. Noteikumu 3.sadaļā “Noguldīju­mu veidu noteikumi” noteikti katra Noguldījuma veida noteikumi.
Noguldījuma konts – Klienta konts Sabiedrībā Noguldījuma ieskai­tīšanai.
Noguldījuma līgums – starp Sabiedrību un Klientu noslēgts rakstisks līgums par Noguldījumu.
Noguldījuma pieteikums – noteikts standartizēts Klienta aizpildīts un parakstīts dokuments (veidlapa), kas kopā ar šiem Noteikumiem veido sabiedrības un Klienta juridisko attiecību kopumu.
Sabiedrības darba diena – diena, kurā Sabiedrība ir atvērta un veic finanšu operā­cijas.
Sabiedrības darba laiks – katrai Sabiedrības nodaļai Sabiedrības darba dienā noteiktais darba laiks, kurā tiek apkalpoti Klienti.
Sabiedrības mājas lapa internetā – www.dzks.lv

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi ir vispārējs dokuments, kas nosaka Noguldījuma pie­ņemšanas un apkalpošanas kārtību, ja starp Līdzējiem noslēgtajos līgumos nav noteikts citādi.
1.2. Ja starp Līdzējiem ir noslēgts Noguldījuma līgums, tad Noteikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Klienta pienākums ir iepazīties ar Noteikumiem un Cenrādi.
1.4. Klienta paraksts uz Noguldījuma līguma, kas noslēgts starp Līdzējiem, vai uz Noguldījuma pieteikuma apliecina, ka Klients ir pilnībā iepazinies ar No­teikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos par sev saistošiem.
1.5. Sabiedrība savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus un citus normatīvos aktus.
1.6. Sabiedrība veic Klienta apkalpošanu saskaņā ar Noteikumiem un citiem Sabiedrības apstiprinātiem noteikumiem.
1.7. Sabiedrība pieņem no Klienta Noguldījumus LVL, USD un EUR. Katram Noguldījumam tiek atvērts atsevišķs Noguldījuma konts.
1.8. Noguldījumu pieņemšanas kārtību un apkalpošanu regulē Noguldījuma līgums, Noteikumi, Cenrādis un citi Sabiedrības noteikumi.
1.9. Klients veic Noguldījumu, ieskaitot to ar pārskaitījumu vai ie­maksājot to skaidrā naudā Noguldījuma līgumā vai Noguldījuma pieteikumā norādītajā Noguldījuma kontā.
1.10.Klients var iemaksāt vai ieskaitīt Noguldījuma pamatsummu, kā arī papildināt Noguldījumu, ja šāda iespēja konkrētam Noguldījumu veidam ir noteikta Noteikumu 3.sadaļā “No­guldījumu veidu noteikumi”, tikai tajā valūtā, kurā ir atvērts Noguldījuma konts. Ja Noguldījumam paredzētos naudas līdzekļus Klients iemaksā vai pārskaita citā valūtā, tad Sabiedrība konvertē tos valūtā, kurā atvērts Noguldījuma konts, pēc Sabiedrības noteiktā maiņas kursa attiecīgajai valūtai papildinājuma veikšanas dienā.
1.11.Par piesaistīto Noguldījumu Sabiedrība, vadoties no Noguldījumu gada procentu likmēm, maksā Klientam procentus, kas ir atkarīgi no Noguldījuma veida, valūtas, summas un termiņa, ja Noguldījuma konta atlikums nav mazāks par Sabiedrības noteikto minimālo Noguldījuma summu procentu aprēķināšanai.
1.12.Procenti par Noguldījuma atlikumu Noguldījuma kontā tiek aprēķināti, vadoties no 365 (trīs simti sešdesmit piecām) dienām gadā. Procentus aprēķina, sākot ar nākamo dienu pēc naudas iemaksas vai ieskaitīšanas Noguldījuma kontā.
1.13.Par Noguldījuma atrašanos Noguldījuma kontā pēc Noguldījuma līgumā vai Noguldījuma pieteikumā norādītā Noguldījuma termiņa beigu datuma Sabiedrība procentus neaprēķina un neizmaksā, ja Noguldījuma līgumā vai Noguldījuma pieteikumā nav noteikts citādi. Ja No­guldījuma termiņa beigu datuma diena ir brīvdiena vai svētku diena, tad Klients var izņemt Noguldījumu Sabiedrībā ne ātrāk kā pirmajā Sabiedrības darba dienā pēc brīvdienām vai svētku dienām.
1.14.Sabiedrība atbild par pieņemto Noguldījumu ar visu savu mantu.
1.15.Sabiedrībai ir tiesības bezstrīdus kārtībā norakstīt no Noguldījuma maksu par katru veikto operāciju, Noguldījuma konta ap­kalpošanu un sniegto pakalpojumu saskaņā ar Cenrādi.
1.16.Sabiedrībai ir tiesības Klienta Noguldījumam un Noguldī­juma kontam uzlikt arestu un vērst piedziņu tikai atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, kā arī saskaņā ar citiem starp Līdzējiem noslēgtajiem līgumiem vai Noteikumu 1.17.un 1.18.punktu.
1.17.Sabiedrībai ir tiesības norakstīt no Noguldījuma konta naudas līdzekļus bez Klienta rakstiska rīkojuma, ja iemaksa Nogul­dījuma kontā veikta maldības, pārskatīšanās vai Sabiedrības kļūdas dēļ.
1.18.Sabiedrībai ir tiesības norakstīt Noguldījuma kontā esošo Noguldījumu vai tā daļu, vai aprēķinātos procentus, lai dzēstu Sabiedrības prasījumus pret Klientu, kā arī aizturēt Noguldījumu un izmantot to par nodrošinājumu Klienta saistībām pret Sabiedrību bez Klienta piekrišanas.
1.19.Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus un Cenrādi, kā arī mainīt Noguldījumu gada procentu likmes tiem Noguldījuma veidiem, kuriem tas paredzēts Noteikumu 3.sadaļā “Noguldījumu veidu noteikumi”.
1.20.Noteikumi, Cenrādis un Noguldījumu gada procentu likmes ir pieejamas Klientam Sabiedrības telpās Sabiedrības darba laikā vai Sabiedrības mājas lapā internetā.
1.21.Noteikumu grozījumus vai papildinājumus, kas attiecas uz jau noslēgtajiem Noguldījuma līgumiem, Sabiedrība paziņo Klien­tam, izvietojot tos Sabiedrības telpās un Sabiedrības mājas lapā internetā 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms to stāšanās spēkā.
1.22.Sabiedrība glabā noslēpumā informāciju par Klienta Noguldījumu kontiem, tajos veiktajām operācijām (darījumiem) un Noguldījumu, atbilstošās ziņas sniedzot trešajām personām tikai likumdošanā noteiktajos gadīju­mos un kārtībā.
1.23.Klients atbild par Sabiedrībā iesniegto dokumentu pareizību un veicamo operāciju likumību. Sabiedrība neatbild par zaudējumiem, kas radušies Klienta vai trešo personu vainas dēļ. Klients atbild par visiem zaudējumiem, kas Sabiedrībai radušies nepareizi vai ne­pilnīgi aizpildītu vai viltotu dokumentu dēļ, izņemot gadījumus, kad maksājuma dokumentu viltojums ir bijis acīmredzams (bez speciālu līdzekļu pielietojuma).
1.24.Klients ir tiesīgs piešķirt tiesības rīkoties ar saviem noguldījumiem trešajai personai. Pilnvarai jābūt noformētai rakstiski un notariāli apliecinātai vai tā tiek noformēta Sabiedrības darbinieka klātbūtnē.
1.25.Pilnvarotajai personai, līdzvērtīgi kā Klientam, ir tiesības rīkoties ar Noguldījumiem atbilstoši pilnvarojuma apjomam, līdz Sabiedrība saņem no Klienta rakstisku apliecinājumu par pilnvarojuma atsaukšanu. Klients izprot risku un uzņemas pilnu atbildību par iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties, trešajām personām ļaunprātīgi izmantojot tām piešķirtās tiesības.
1.26.Pilnvarotās personas identitātes pārbaude ir analoga Klienta identitātes pārbaudei.
1.27.Klients atbild par Klienta pilnvaroto personu rīcību ar Klienta Noguldījumu kontu un Noguldījumu. Sabiedrībai nav pienākums pārbaudīt Klienta pilnvaroto personu pilnvarojuma spēkā esamību.
1.28.Ja spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti nosaka, ka Sabiedrībai jāizdara kādi nodokļu atskaitījumi vai ieturējumi no No­guldījuma kontā esošā Noguldījuma un/vai uzkrātajiem pro­centiem, tad Sabiedrība ir tiesīga ieturēt tos no Noguldījuma un/vai aprēķinātajiem procentiem.
1.29.Jautājumos, kas nav noteikti Noteikumos, jāievēro Latvijas Republikas likumdošana, Latvijas Bankas un Finanšu un ka­pitāla tirgus komisijas norādījumi un citi Sabiedrības apstiprinātie noteikumi.
1.30.Sabiedrība pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var pārtraukt jebkura Noguldījuma darbību, rakstveidā brīdinot par to Klien­tu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienas iepriekš. Tādā gadījumā Klientam procenti par Noguldījuma atlikumu tiek izmaksāti par faktisko Noguldījuma izvietošanas laiku.
1.31.Finanšu risku vadības nolūkos, Sabiedrībai ir tiesības noteikt dažādus Noguldījumu
ierobežojumus, tajā skaitā:
1.31.1. minimālo un maksimālo Noguldījuma summu;
1.31.2. minimālo Noguldījuma summu, no kuras Sabiedrība aprēķina procentus;
1.31.3. maksimālo Noguldījuma summu, par kuru tiek aprēķināti procenti;
1.31.4. Noguldījumuvienreizējo un periodisko papildināšanas maksājumu apmēru;
1.31.5. Klienta vai savstarpēji saistītu klienta noguldītāju grupu Noguldījumu maksimālo summu;
1.31.6. Klienta vai savstarpēji saistītu klienta noguldītāju grupu atvērto Noguldījumu kontu skaitu.
1.32. Ja Klients neievēro 1.31. punktā norādītos ierobežojumus, Sabiedrībai ir tiesības:
1.32.1.neaprēķināt un neizmaksāt procentus par Noguldījuma summu, kas mazāka par minimālo vai lielāka par maksimālo Sabiedrības noteikto Noguldījuma summu, vai
1.32.2. summu, kas pārsniedz Sabiedrības noteikto maksimālo Noguldījuma summu un/vai Noguldījuma vienreizējo un periodisko papildināšanas maksājumu apmēru, atmaksāt maksātājam vai piemērot komisijas maksu atbilstoši cenrādim.
1.33.Sabiedrībai ir tiesības nosūtīt uz tās rīcībā esošo Klienta adresi paziņo­jumus, informāciju un/vai reklāmas materiālus.
1.34.Sabiedrībai ir tiesības veikt Klienta datu apstrādi.
1.35.Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par Nogul­dījuma līguma noteikumiem.
1.36.Visi strīdi, kas varētu rasties, tiek risināti sarunu ceļā. Ja Līdzēji nevar atrisināt jautājumu sarunu ceļā, strīdi izšķirami Latvijas Republikas likumdošanas aktos pa­redzētajā kārtībā.
1.37.Sabiedrība veic maksājumus noguldījumu garantiju fondā atbilstoši Latvijas Republikas „Noguldījumu garantiju likuma” noteiktajai kārtībai.
1.38.Sabiedrībaiir tiesības un pienākums LR normatīvajos aktos, kas nosaka nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu, noteiktajā kārtībā no Klientapieprasīt papildus informāciju par Klientu un ziņot kompetentām uzraudzības institūcijām par veikto Noguldījumu. Sabiedrībai ir tiesības attiekties veikt darījumu un nepieciešamības gadījumā slēgt Klienta kontus, ja ir aizdomas par nelegāli iegūto līdzekļu legalizāciju.

2. Klienta identifikācija

2.1. Sabiedrībai ir tiesības veikt Klienta identifikāciju, pieprasot Klienta identifikācijas datus.
2.2. Sabiedrība veic operācijas (sniedz pakalpojumus) ar Klienta Noguldījumiem, pamatojoties uz dokumentu oriģināliem papīra formātā.
2.3. Pirms izpildīt Klienta rīkojumu (sniegt pakalpojumu), Sabiedrība veic Klienta identifikācijas procedūru, saskaņā ar Sabiedrībā noteikto kārtību.
2.4. Klientam ir pienākums iesniegt Sabiedrības pieprasītos identifikācijas dokumentus un dokumentus saistībā ar Noguldījumu. Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt uzrādīt papildu dokumentus, kā arī veikt citus pasākumus, lai pārliecinātos par Klienta identitāti.
2.5. Sabiedrībā iesniegtie Klienta identifikācijas dokumenti, Klienta pilnvarotās personas identitāti apliecinošie dokumenti uzskatāmi par spēkā esošiem, ja no Klienta nav saņemti citi dokumenti, kas tos groza vai atceļ.

3. Noguldījumu veidu noteikumi

3.1. Pieprasījuma noguldījuma konta, turpmāk tekstā – PNK noteikumi
3.1.1. PNK ir Klienta Noguldījums Sabiedrībā uz nenoteiktu laiku ar iespēju Noguldījumu bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt un/vai samazināt, kā arī citādi rīkoties, izmantojot Cenrādī noteiktos pakalpojumus.
3.1.2. PNK atvēršana tiek veikta, pamatojoties uz Noguldījuma pieteikumu.
3.1.3. Sabiedrība slēdz Klienta PNK, pamatojoties uz Klienta rakstisku iesniegumu.
3.1.4. Sabiedrībai ir tiesības bez saskaņošanas ar Klientu slēgt PNK, ja Sabiedrība atsakās no PNK pakalpojumu sniegšanas.
3.1.5. Par PNK atlikumu Noguldījuma kontā katru dienu tiek aprēķināti procenti, vadoties no PNK procentu likmes attiecīgajai valūtai, kura ir norādīta spēkā esošajās Nogul­dījumu gada procentu likmēs procentu aprēķināšanas dienā.
3.1.6. Sabiedrība vienpusēji var mainīt PNK gada procentu likmes.
3.1.7. Klientam aprēķinātie procenti par Noguldījuma atlikumu tiek ieskaitīti Noguldījuma kontā katra kalendārā gada pē­dējās dienas beigās vai slēdzot PNK.
3.1.8. Sabiedrība atver Klientam PNK, ja Klients Sabiedrībā izmanto citus pakalpojumus, kuriem ir nepieciešams piesaistīt PNK.
3.1.9. Sabiedrība piedāvā Klientam overdrafta (klientam piešķirts aizdevums, kas ļauj pārtērēt PNK esošos naudas līdzekļus noteikta limita ietvaros un tā dzēšanai izmanto PNK ieskaitītos naudas līdzekļus) pakalpojumus, saskaņā ar Cenrādi.

3.2. Uzkrājuma noguldījuma noteikumi
3.2.1. Uzkrājuma noguldījums ir Klienta Noguldījums Sabiedrībā uz noteiktu laiku ar iespēju Noguldījumu papildināt.
3.2.2. Uzkrājuma noguldījuma konta atvēršana tiek veikta, pamatojoties uz Noguldījuma pieteikumu.
3.2.3. Noguldījumam tiek noteikta procentu likme, vadoties no Uzkrājuma noguldījuma procentu likmes attiecīgajai valūtai, kura norādī­ta spēkā esošajās Noguldījumu gada procentu likmēs Uzkrājuma noguldījuma pieteikuma parakstīšanas dienā. Šī norādītā procentu likme ir nemainīga visā Noguldījuma darbības laikā.
3.2.4. Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu saņem Noguldījuma termiņa beigās.
3.2.5. Aizpildot pieteikumu uzkrājuma noguldījuma konta atvēršanai Klients uzdod Sabiedrībai Noguldījuma termiņa beigās:
3.2.5.1.ieskaitīt Noguldījuma summu kopā ar aprēķinātajiem procentiem Klienta norādītajā PNK Sabiedrībā vai
3.2.5.2.ieskaitīt aprēķinātos procentus Klienta norādītajā PNK un pagarināt Uzkrājuma noguldījumu uz tādu pašu Noguldījuma periodu un ar tādu pašu Noguldījuma pamatsummu, piemērojot Noguldījumam tajā brīdī spēkā esošo procentu likmi, kas norādīta Sabiedrības Cenrādī vai
3.2.5.3.pieskaitīt aprēķinātos procentus Noguldījuma pamatsummai un pagarināt Uzkrājuma noguldījumu uz to pašu Noguldījuma periodu, bet ar Noguldījuma summu, ko veido Noguldījuma konta atlikums Uzkrājuma noguldījuma pagarināšanas brīdī, piemērojot Noguldījumam tajā brīdī spēkā esošo procentu likmi, kas norādīta Sabiedrības Cenrādī.
3.2.6. Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var Noguldī­juma darbību pārtraukt, rakstveidā brīdinot par to Sabiedrību 7 (sep­tiņas) kalendārās dienas iepriekš.
3.2.7. Ja Noguldījuma darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms Uzkrājuma noguldījuma pieteikumā noteiktā Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu nesaņem.
3.2.8. Ja Uzkrājuma noguldījuma kontā vairāk kā 60 dienas nav atlikuma, tad Sabiedrībai ir tiesības to slēgt.

3.3. Termiņa noguldījuma noteikumi
3.3.1. Termiņa noguldījums ir Klienta Noguldī­jums Sabiedrībā uz noteiktu laiku.
3.3.2. Termiņa noguldījuma kontu atver, pamatojoties uz starp Līdzējiem noslēgto Noguldījuma līgumu.
3.3.3. Termiņa noguldījuma līgumā norādītā Noguldījuma pamatsumma nav papildināma.
3.3.4. Noguldījuma pamatsumma Noguldījuma kontā jāieskaita ne vēlāk kā 3 (trīs) Sabiedrības darba dienu laikā no Termiņnoguldī­juma līguma parakstīšanas dienas, pretējā gadījumā Termiņa nogul­dījuma līgums ir spēkā neesošs.
3.3.5. Noguldījumam tiek noteikta procentu likme, vadoties no Termiņ­a noguldījuma procentu likmes attiecīgajai valūtai, kura norādīta spēkā esošajās Noguldījumu gada procentu likmēs Termiņa nogul­dījuma līguma parakstīšanas dienā. Šī norādītā procentu likme ir nemainīga visā Noguldījuma darbības laikā.
3.3.6. Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu saņem Noguldījuma termiņa beigās.
3.3.7. Termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas brīdī Klients uzdod Sabiedrībai Noguldījuma termiņa beigās:
3.3.7.1.ieskaitīt Noguldījuma summu kopā ar aprēķinātajiem procentiem Klienta norādītajā PNK Sabiedrībā vai
3.3.7.2.ieskaitīt aprēķinātos procentus Klienta norādītajā PNK un pagarināt Termiņnoguldī­juma līgumu uz tādu pašu Noguldījuma periodu un ar tādu pašu Noguldījuma pamatsummu, piemērojot Noguldījumam tajā brīdī spēkā esošo procentu likmi, kas norādīta Sabiedrības Cenrādī vai
3.3.7.3.pieskaitīt aprēķinātos procentus Noguldījuma pamatsummai un pagarināt Termiņnoguldījuma līgumu uz to pašu Noguldījuma periodu, bet ar Noguldījuma summu, ko veido Noguldījuma konta atlikums Termiņnoguldījuma līguma pagarināšanas brīdī, piemērojot Noguldījumam tajā brīdī spēkā esošo procentu likmi, kas norādīta Sabiedrības Cenrādī.
3.3.8. Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var Noguldī­juma darbību pārtraukt, rakstveidā brīdinot par to Sabiedrību 7 (sep­tiņas) kalendārās dienas iepriekš.
3.3.9. Ja Noguldījuma darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms Termiņa noguldījuma līgumā noteiktā Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu nesaņem.

3.4. Termiņa noguldījuma ar ikmēneša procentu izmaksu, turpmāk tekstā – TNIPI, noteikumi
3.4.1. TNIPI ir Klienta Noguldī­jums Sabiedrībā uz noteiktu laiku.
3.4.2. TNIPI Noguldījuma kontu atver, pamatojoties uz starp Līdzējiem noslēgto Noguldījuma līgumu.
3.4.3. TNIPI līgumā norādītā Noguldījuma pamatsumma nav papildināma.
3.4.4. Noguldījuma pamatsumma Noguldījuma kontā jāieskaita ne vēlāk kā 3 (trīs) Sabiedrības darba dienu laikā no TNIPI līguma parakstīšanas dienas, pretējā gadījumā TNIPI līgums ir spēkā neesošs.
3.4.5. Noguldījumam tiek noteikta procentu likme, vadoties no TNIPI procentu likmes attiecīgajai valūtai, kura norādīta spēkā esošajās Noguldījumu gada procentu likmēs TNIPI līguma parakstīšanas dienā. Šī norādītā procentu likme ir nemainīga visā Noguldījuma darbības laikā.
3.4.6. Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu var saņemt ik pēc mēneša vai Noguldījuma termiņa beigās. Aprēķinātie procenti netiek ieskaitīti Noguldījuma kontā esošā Noguldījuma atlikuma papildināšanai.
3.4.7. TNIPI līguma noslēgšanas brīdī Klients uzdod Sabiedrībai Noguldījuma termiņa beigās:
3.4.7.1.ieskaitīt Noguldījuma summu kopā ar aprēķinātajiem procentiem Klienta norādītajā PNK Sabiedrībā vai
3.4.7.2.ieskaitīt aprēķinātos procentus Klienta norādītajā PNK un pagarināt TNIPI līgumu uz tādu pašu Noguldījuma periodu un ar tādu pašu Noguldījuma pamatsummu, piemērojot Noguldījumam tajā brīdī spēkā esošo procentu likmi, kas norādīta Sabiedrības Cenrādī vai
3.4.7.3.pieskaitīt aprēķinātos procentus Noguldījuma pamatsummai un pagarināt TNIPI līgumu uz to pašu Noguldījuma periodu, bet ar Noguldījuma summu, ko veido Noguldījuma konta atlikums Termiņnoguldījuma līguma pagarināšanas brīdī, piemērojot Noguldījumam tajā brīdī spēkā esošo procentu likmi, kas norādīta Sabiedrības Cenrādī.
3.4.8. Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var Noguldī­juma darbību pārtraukt, rakstveidā brīdinot par to Sabiedrību 7 (sep­tiņas) kalendārās dienas iepriekš.
3.4.9. Ja Noguldījuma darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms TNIPI līgumā noteiktā Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu nesaņem, iepriekš izmaksātie procenti tiek ieturēti no noguldījuma.

3.5. Ienesīguma noguldījuma noteikumi
3.5.1. Ienesīguma noguldījums ir Klienta Noguldījums Sabiedrībā uz noteiktu laiku.
3.5.2. Ienesīguma noguldījuma kontu atver, pamatojoties uz starp Līdzējiem noslēgto Noguldījuma līgumu.
3.5.3. Ienesīguma noguldījuma līgumā norādītā Noguldījuma pamatsumma nav papildināma.
3.5.4. Noguldījuma pamatsumma Ienesīguma noguldījuma kontā jāieskaita ne vēlāk kā 3 (trīs) Sabiedrības darba dienu laikā no Ienesīguma noguldījuma līguma parakstīšanas dienas, pretējā gadījumā Ienesīguma noguldījuma līgums ir spēkā neesošs.
3.5.5. Vienlaicīgi ar Noguldījuma pamatsummas ieskaitīšanu Ienesīguma noguldījuma kontā, par summu, kas ir vienāda ar Ienesīguma noguldījuma summu un uz termiņu, kas nav mazāks par Ienesīguma noguldījuma termiņu, tiek papildināts Klienta paju konts. Paju kontu papildina skaidrā naudā vai pārskaitījuma veidā no cita konta.
3.5.6. Noguldījumam tiek noteikta procentu likme, vadoties no Ienesīguma noguldījuma procentu likmes attiecīgajai valūtai, kura norādīta spēkā esošajās Noguldījumu gada procentu likmēs Ienesīguma noguldījuma līguma parakstīšanas dienā. Šī norādītā procentu likme ir nemainīga visā Noguldījuma darbības laikā.
3.5.7. Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu saņem Noguldījuma termiņa beigās.
3.5.8. Ienesīguma noguldījuma līguma noslēgšanas brīdī Klients uzdod Sabiedrībai Noguldījuma termiņa beigās:
3.5.8.1.ieskaitīt Noguldījuma summu kopā ar aprēķinātajiem procentiem Klienta norādītajā PNK Sabiedrībā vai
3.5.8.2.ieskaitīt aprēķinātos procentus Klienta norādītajā PNK un pagarināt Ienesīguma noguldījuma līguma uz tādu pašu Noguldījuma periodu un ar tādu pašu Noguldījuma pamatsummu, piemērojot Noguldījumam tajā brīdī spēkā esošo procentu likmi, kas norādīta Sabiedrības Cenrādī.
3.5.9. Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var Noguldī­juma darbību pārtraukt, rakstveidā brīdinot par to Sabiedrību 7 (sep­tiņas) kalendārās dienas iepriekš.
3.5.10. Ja Noguldījuma darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms Ienesīguma noguldījuma līgumā noteiktā Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu nesaņem.

3.6. Īpašā piedāvājuma termiņnoguldījumu (Ziemassvētku ter­miņnoguldījuma, Lieldienu termiņnoguldījuma, Līgo termiņ­noguldījuma un citu īpašā piedāvājuma termiņnoguldījumu) noteikumi
3.6.1. Īpašā piedāvājuma termiņnoguldījums ir Noguldījums Sabiedrībā uz noteiktu laiku. Saskaņā ar Sabiedrības valdes sēdes lēmumu tie var tikt piedāvāti Klientiem, nosakot laika periodu to pieņemšanai.
3.6.2. Termiņnoguldījuma kontu atver, pamatojoties uz starp Līdzējiem noslēgto Noguldījuma līgumu.
3.6.3. Termiņnoguldījuma līgumā norādītā Noguldījuma pamatsumma nav papildināma.
3.6.4. Noguldījuma pamatsumma Termiņnoguldījuma kontā jāieskaita ne vēlāk kā 3 (trīs) Sabiedrības darba dienu laikā no Termiņnoguldī­juma līguma parakstīšanas dienas, pretējā gadījumā Termiņnogul­dījuma līgums ir spēkā neesošs.
3.6.5. Noguldījumam tiek noteikta procentu likme, vadoties no īpašā piedāvājuma termiņnoguldījuma procentu likmes attiecīgajai valūtai, kura norādīta spēkā esošajās Noguldījumu gada procentu likmēs Termiņnoguldījuma līguma parakstīšanas dienā. Šī norādī­tā procentu likme ir nemainīga visā Noguldījuma darbības laikā.
3.6.6. Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu saņem Noguldī­juma termiņa beigās.
3.6.7. Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var Noguldī­juma darbību pārtraukt, rakstveidā brīdinot par to Sabiedrību 7 (sep­tiņas) kalendārās dienas iepriekš.
3.6.8. Ja Noguldījuma darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms Termiņnoguldījuma līgumā noteiktā Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu ne­saņem.

3.7. Krājkonta noteikumi
3.7.1. Noguldījums krājkontā ir Klienta Noguldījums Sabiedrībā uz nenoteiktu laiku ar iespēju Noguldījumu papildināt un/vai samazināt.
3.7.2. Krājkonta atvēršana tiek veikta, pamatojoties uz Noguldījuma pieteikumu.
3.7.3. Sabiedrība slēdz Klienta Krājkontu, pamatojoties uz Klienta rakstisku iesniegumu.
3.7.4. Sabiedrībai ir tiesības bez saskaņošanas ar Klientu slēgt Krājkontu, ja Sabiedrība atsakās no Krājkonta pakalpojumu sniegšanas.
3.7.5. Par Noguldījuma atlikumu Krākontā katru dienu tiek aprēķināti procenti, vadoties no Krājkonta procentu likmes attiecīgajai valūtai, kura ir norādīta spēkā esošajās Nogul­dījumu gada procentu likmēs procentu aprēķināšanas dienā.
3.7.6. Sabiedrība var vienpusēji grozīt gada procentu likmes Noguldījumam krājkontā, veicot grozījumus Noguldījumu gada procentu likmēs saskaņā ar šiem Noteikumiem.
3.7.7. Klientam aprēķinātie procenti par Noguldījuma atlikumu tiek ieskaitīti Krājkontā katra kalendārā mēneša pēdējās darba dienas beigās vai slēdzot kontu.
3.7.8. Klients Noguldījumu vai tā daļu no Krājkonta var izņemt ne agrāk kā vienu mēnesi pēc Noguldījuma pirmreizējās summas ieskaitīšanas Krājkontā, ievērojot 3.7.9. apakšpunkta noteikumus.
3.7.9. Klients Noguldījumu vai tā daļu no Krājkonta var izņemt, rakstveidā brīdinot par to Sabiedrību 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.
3.7.10. Ja Klients iesniedzis Sabiedrībā pieteikumu par Noguldījuma vai tā daļas saņemšanu saskaņā ar 3.7.9. apakšpunktu, tad Klientam ir tiesības pieteikto Noguldījuma summu vai tās daļu vienas izmaksas veidā izņemt 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Klientam ir radušās tiesības saņemt pieteikto summu. Ja pieteiktā Noguldījuma summa šajā apakšpunktā minētajā termiņā nav izņemta, tad Klienta pieteikums ir uzskatāms par spēkā neesošu.
3.7.11. Klients maksā Sabiedrībai Komisijas maksu 1 (viena) % apmērā no izmaksājamās summas, ja Klients izņem Noguldījumu vai tā daļu, neievērojot 3.7.9. apakšpunktā minēto brīdinājuma termiņu.
3.7.12. Ja Krājkontā nav atlikuma, tad Sabiedrībai ir tiesības to slēgt.
3.7.13. Sabiedrībai ir tiesības atjaunot slēgto Krājkontu ar iepriekšējo numuru, ja maksājuma dokumentā kā saņēmēja konts uzrādīts Krājkonts.

3.8. Iespēju termiņnoguldījuma noteikumi
3.8.1. Iespēju termiņnoguldījums ir Klienta Noguldījums Sabiedrībā uz noteiktu laiku bez iespējas papildināt. Noguldījuma pamatsummu un ar iespēju samazināt Noguldījuma pamatsummu, bet ne vairāk kā par 50% (piecdesmit procentiem) no Noguldījuma pamatsummas.
3.8.2. Iespēju termiņnoguldījuma kontu atver, pamatojoties uz starp Līdzējiem noslēgto Noguldījuma līgumu.
3.8.3. Noguldījuma pamatsumma Noguldījuma kontā jāieskaita ne vēlāk kā 3 (trīs) Sabiedrības darba dienu laikā no Noguldījuma līguma parakstīšanas dienas, pretējā gadījumā Nogul­dījuma līgums ir spēkā neesošs.
3.8.4. Noguldījumam tiek noteikta procentu likme, vadoties no Iespēju termiņ­noguldījuma procentu likmes attiecīgajai valūtai, kura norādīta spēkā esošajās Noguldījumu gada procentu likmēs Nogul­dījuma līguma parakstīšanas dienā. Šī norādītā procentu likme ir nemainīga visā Noguldījuma darbības laikā.
3.8.5. Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu saņem Noguldījuma termiņa beigās.
3.8.6. Noguldījuma darbības laikā, sākot ar 61. (sešdesmit pirmo) dienu no Noguldījuma pamatsummas ieskaitīšanas Noguldījuma kontā, Klients, brīdinot Sabiedrību 1 dienu iepriekš, var neierobežotu reižu skaitu izņemt Noguldījuma pamatsummas daļu no Noguldījuma konta, bet kopsummā ne vairāk kā 50 (piecdesmit) procentus no Noguldījuma pamatsummas.
3.8.7. Noguldījuma līguma noslēgšanas brīdī Klients uzdod Sabiedrībai Noguldījuma termiņa beigās ieskaitīt Noguldījuma summu kopā ar aprēķinātajiem procentiem Klienta norādītajā PNK Sabiedrībā.
3.8.8. Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var Noguldī­juma darbību pārtraukt, rakstveidā brīdinot par to Sabiedrību 7 (sep­tiņas) kalendārās dienas iepriekš.
3.8.9. Ja Noguldījuma darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms Noguldījuma līgumā noteiktā Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu nesaņem.

3.9. Priekšapmaksas termiņnoguldījuma noteikumi
3.9.1. Priekšapmaksas termiņnoguldījums ir Klienta Noguldījums Sabiedrībā uz noteiktu laiku ar nemainīgu Noguldījuma procentu likmi un iespēju Noguldījuma procentus saņemt Noguldījuma noguldīšanas (izvietošanas) brīdī, ņemot vērā Noguldījuma līgumā minēto Noguldījuma termiņu.
3.9.2. Priekšapmaksas termiņnoguldījuma kontu atver, pamatojoties uz starp Līdzējiem noslēgto Noguldījuma līgumu.
3.9.3. Noguldījuma līgumā norādītā Noguldījuma pamatsumma nav papildināma.
3.9.4. Noguldījuma pamatsumma Noguldījuma kontā jāieskaita ne vēlāk kā 3 (trīs) Sabiedrības darba dienu laikā no Noguldī­juma līguma parakstīšanas dienas, pretējā gadījumā Nogul­dījuma līgums ir spēkā neesošs.
3.9.5. Noguldījumam tiek noteikta procentu likme, vadoties no Priekšapmaksas termiņnoguldījuma procentu likmes attiecīgajai valūtai, kura norādīta spēkā esošajās Noguldījumu gada procentu likmēs Nogul­dījuma līguma parakstīšanas dienā. Šī norādītā procentu likme ir nemainīga visā Noguldījuma darbības laikā.
3.9.6. Sabiedrība aprēķina un izmaksā Klientam procentus par Noguldījumu Noguldījuma izvietošanas brīdī, ņēmot vērā Noguldījuma līgumā minēto Noguldījuma termiņu un izvietoto Noguldījuma summu.
3.9.7. Noguldījuma termiņa beigās Sabiedrība ieskaita Noguldījuma summu Klienta norādītajā PNK Sabiedrībā.
3.9.8. Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var Noguldī­juma darbību pārtraukt, rakstveidā brīdinot par to Sabiedrību 7 (sep­tiņas) kalendārās dienas iepriekš.
3.9.9. Ja Noguldījuma darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms Noguldījuma līgumā noteiktā Noguldījuma termiņa beigu datuma, Sabiedrība visus aprēķinātos un jau iepriekš izmaksātos Noguldījuma procentus bezstrīdus kārtībā ietur no izmaksājamās Noguldījuma summas.